Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » METSOn tuloksia » METSO Metsähallituksessa

METSO Metsähallituksessa

Metsähallituksella on merkittävä rooli METSOn toteutuksessa. Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut toteuttavat METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita monin eri keinoin sekä talousmetsissä että luonnonsuojelualueilla.
 

Metsähallituksen omat METSO-sivut.

METSO suojellut valtion talouskäytössä olevia metsiä

Valtion talouskäytön piirissä olleita metsiä on siirtynyt METSO-ohjelman perusteella pysyvään suojeluun yhteensä yli 33 000 hehtaaria. Vuonna 2009 Metsähallituksessa valittiin suojelukohteiksi 13 600 hehtaaria, josta 10 043 hehtaaria täyttää METSO-kriteerit.

Vuonna 2014 määriteltiin 14 784 hehtaaria uusia suojelukohteita, näistä noin 13 000 hehtaaria täyttää METSO-kriteerit.

Suojelupäätökset perustuvat valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksiin.

Metsähallitus on toiminut edelläkävijänä Zonation-päätösanalyysiohjelmiston  käytössä maassamme.

Talouskäytössä olevien metsien luonnonhoito Metsähallituksessa

Metsähallituksen metsätalous tekee talousmetsien luonnonhoitoa yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa. Metsähallituksen käytössä on laaja luonnonhoidon keinovalikoima. Luonnonhoitotoimia toteutetaan alue-ekologisen suunnittelun ja Metsähallituksen ympäristöoppaan periaattein.

METSO on lisännyt luontokohteiden ja muiden erityiskohteiden määrää Metsähallituksen talousmetsissä
  • Selvitys korpien, lettojen ja puustoisten luhtien suojelun tilasta ja toimenpide-ehdotukset tilan parantamiseksi (2011). METSO-alueen korpia suojeltu uusina luontokohteina 1 050 hehtaaria.
  • Valtion retkeilyalueiden (METSO-alueella) luontoinventointien täydentäminen (2011): Uusia luontokohteita 190 hehtaaria.
  • Monimuotoisuutta painottavat suunnitelmat suojelualueiden kytkeytyvyyden kannalta tärkeille alueille (2012): Uusia luontokohteita 388 hehtaaria ja muita monimuotoisuuden erityisalueita 1 475 hehtaaria.
  • Alue-ekologinen tarkastelu ja luontoarvojen inventointi Metsähallituksen hallintaan siirtyneillä Metsäntutkimuslaitoksen mailla (2012): Luontokohteita 692 hehtaaria, muita monimuotoisuuden erityisalueita 123 hehtaaria ja muita erityisalueita 1 026 hehtaaria.
Tutustu taulukkoon Metsähallituksen talousmetsissä toteutetut luonnonhoidolliset toimenpiteet METSOn toimintakaudella (v. 2008-2014) METSO-ohjelman toiminta-alueella.

Luonnonsuojelualueiden ennallistaminen ja luonnonhoito

Valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksen mukaisesti Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja ennallistaa elinympäristöjä suojelualueilla. Toimenpiteitä tehdään alueilla, joissa ne parhaiten edistävät monimuotoisuuden turvaamista. Kaikilla suojelualueilla toimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Yksityisillä luonnonsuojelualueilla toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä maanomistajan kanssa.
 

Lue lisää

Ennallistaminen Metsähallituksessa.

Tutustu taulukkoon: Valtion suojelualueilla vuosina 2008–2014 toteutetut sekä tarvearvion perusteella vuosina 2014–2025 toteutettavat ennallistamis- ja luonnonhoitopinta-alat (ha).

Tutustu taulukkoon: Yksityisillä suojelualueilla vuosina 2008–2014 toteutetut sekä tarvearvion perusteella vuosina 2014–2025 toteutettavat ennallistamis- ja luonnonhoitopinta-alat (ha).

Luonnonsuojelualueiden lajisto- ja luontotyyppi-inventoinnit

Metsähallituksen luontopalvelut toteuttaa METSO-toimintaohjelmaa myös tekemällä luontoselvityksiä luonnonsuojelualueilla. Luontotiedon pohjalta suojelualueverkostostamme voidaan kehittää monimuotoisuuden turvaamisen kannalta paremmaksi. Luontotyyppi-inventointeja tehdään ensisijaisesti uusilla suojelualueilla sekä luontotyyppitiedoiltaan puutteellisissa kohteissa.

Lue lisää

Luontotietojen keruu Metsähallituksessa.

Tutustu taulukkoon: Valtion ja yksityisten suojelualueilla vuosina 2008–2014 tehtyjen luontotyyppi-inventointien pinta-ala (ha) METSO-alueella.

Tutustu taulukkoon: Valtion ja yksityisten suojelualueilla vuosina 2008–2014 tehtyjen lajistokartoitusten pinta-ala (ha) ja metsävaltaisilla suojelualueilla tehtyjen linnuston linjalaskentojen määrä (km) METSO-alueella.