Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Lahopuustoiset metsät

Lahopuustoiset metsätMETSO-ohjelmaan sopivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät ovat yleensä tavallisia talousmetsiä iäkkäämpiä tai niissä on keskimääräistä selvästi enemmän eri lahoamisvaiheissa olevaa puustoa.

Runsaslahopuustoiset kangasmetsät voivat olla joko laajoja metsäalueita tai pienialaisia ympäristöstään selvästi erottuvia metsiköitä. Lahon maapuuston lisäksi kohteen monimuotoisuutta lisäävät järeät lahovikaiset haavat sekä muut vanhat lahot lehtipuut.

Esiintyminen:

Runsaslahopuustoisia kangasmetsiä voidaan turvata koko METSO-alueella. Luonnonhoitoa vaativia ja rakennepiirteiltään kehittyviä kohteita voidaan painottaa maan eteläisissä osissa. Erityisesti voidaan painottaa lehtomaisia ja tuoreita kankaita sekä karukkokankaita. Pohjois-Suomessa ohjelmaan voidaan sisällyttää lajistoltaan erityisen monimuotoisia runsaslahopuisia kangasmetsiä.

Ensisijaiset elinympäristöt:

 • Varttunutta puustoa sisältävät paloalueet kangasmetsissä
 • Kangasmetsät joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten metsälajien elinvoimaisia esiintymiä
Puustoltaan vanhat ja runsaslahopuustoiset lehtomaiset ja tuoreet kangasmetsät:
 • Monimuotoisuuden kannalta merkittäviä puuston rakennepiirteitä sisältävät:
  • lehtomaisten kankaiden metsiköt, joiden puusto on yli satavuotiasta
  • tuoreen kankaan metsiköt (varsinkin kuusivaltaiset kohteet), joiden puusto on yli 140-vuotiasta
  • lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden lehtipuuvaltaiset metsiköt, joiden puusto on yli 80-vuotiasta
 • Lehtomaisen ja tuoreen kankaan metsiköt, joissa on rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm paksuja kuolleita pystypuita tai vastaavan mittaisia maalahopuita yli 10 m3 hehtaarilla

Puustoltaan vanhat ja runsaslahopuustoiset kuivahkot ja kuivat kangasmetsät:

 • Kuivien ja kuivahkojen kankaiden metsät, joiden puusto on yli 160-vuotiasta ja joissa on merkittävän monimuotoisia puuston rakennepiirteitä
 • Yli 110-vuotiaat kuivahkon ja kuivan kankaan metsiköt, joissa on rinnankorkeusläpimitaltaan yli 15 cm paksuja kuolleita pystypuita tai vastaavan mittaisia maalahopuita yli 5 m3 hehtaarilla

Puustoltaan vanhat ja runsaslahopuustoiset karukkokankaan metsät:

 • Metsiköt joiden puusto on yli satavuotiasta
 • Metsiköt, joissa on tavanomaisia karukkokankaan hoidettuja talousmetsiä selvästi runsaammin rinnankorkeusläpimitaltaan yli 15 cm paksuja keloja tai maalahopuita

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

 • Metsät jotka sijaitsevat suojelualueen vieressä ja ovat lajiston suojelun kannalta merkittäviä ja monimuotoisuusarvoiltaan kehityskelpoisia
 • Metsätuhometsiköt jotka sijaitsevat suojelualueiden ja metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen vieressä sijaitsevat metsätuhometsiköt
 • Kulotetut metsiköt joihin on jätetty järeää säästöpuuta tai palaneet metsiköt, joista korjataan vain osa palaneesta puustosta