Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Lehdot

LehdotLehdot sijaitsevat multavilla, runsasravinteisilla maaperillä. Ne ovat yleensä lehti- tai sekapuustoisia, pintakasvillisuudeltaan ruohoisia ja monilajisia metsiä, joissa kasvaa yleensä myös lehtopensaita. Käenkaalia ja oravanmarjaa kasvavat kuusilehdot ovat puustoltaan järeitä. Maan eteläosan lehdoissa kasvaa usein myös jaloja lehtipuita tai pähkinäpensaita.

Esiintyminen:

Lehtojen monimuotoisuutta voidaan turvata koko maassa. Lajistollisesti monipuolisimpia lehtoja on Lounais-Suomessa ja etelärannikolla sekä sisämaan lehtokeskusalueilla. Pohjois-Suomessa sopivia kohteita on letto- ja lehtokeskusten alueella. Lisäksi lehtojensuojelualueet sekä metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat rehevät lehtolaikut tarjoavat ytimiä, joiden ympärille sijoittuvilla METSO-kohteilla voidaan turvata lehtojen monimuotoisuutta.

Ensisijaiset elinympäristöt:

  • Puustoltaan vanhat ja lahopuustoiset lehdot (myös kuusilehdot)
  • Jaloja lehtipuita (tammi, metsälehmus, vaahtera, saarni, jalavat) tai pähkinäpensaita kasvavat lehdot
  • Purovarsien lehdot, rantalehdot, kalkkialueiden lehdot, harjulehdot tai maankohoamisrannikon lehdot
  • Lehdot, joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lehtolajien elinvoimaisia esiintymiä

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

  • Kuusettuneet tai ihmisen aiemman toiminnan vaikutuksesta muuttuneet lehdot
  • Puuttomat maapohjat, jotka maaperänsä perusteella voidaan entistää lehdoiksi
  • Talousmetsinä hoidetut lehdot joissa tavoitteena on lisätä lehtoluonnon monimuotoisuutta