Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Pienvesien lähimetsät

Pienvesien lähimetsät



Pienvesiä ovat lähteet, norot ja purot sekä lammet ja pienet järvet. Merestä kuroutuvat fladat ja kluuvijärvet luetaan myös pienvesiin. Ympärivuotisesti virtaavien purojen ja laajojen lähdehetteikköjen lähimetsät ovat monimuotoisuudeltaan keskeisimpiä pienvesiin liittyviä metsäympäristöjä.

Pienvesien reunametsien säilyttämisellä ja hoidolla voidaan muodostaa elinympäristöverkosto, johon liittyy monia METSO-kohteiksi soveltuvia elinympäristöjä kuten luhtia, lehtoja tai korpia.

Merkittäviä kohteita ovat esimerkiksi pienistä järvistä ja niitä yhdistävistä puroista muodostuvat kokonaisuudet, joissa on monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä tai muita METSO-elinympäristöjä.

Vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja niiden kaltaiset haarovien puroverkostojen lähimetsät ovat myös merkittäviä. Pohjavettä tihkuvat sammalpinnat ja lähteiköt sekä soistuneet, luhtaiset, korpiset ja lehtoiset elinympäristöt pienvesien lähimetsissä ovat monimuotoisia ja arvokkaita.

Esiintyminen:

Pienvesien lähimetsien säilyttäminen ja hoito turvaa monimuotoisuutta koko Suomessa. Kohteiden hankinta painottuu kuitenkin METSO-alueelle. Maaperältään kalkkivaikutteisilla seuduilla on monimuotoisuudeltaan erityisen merkittäviä pienvesien reheviä lähimetsiä, joita voidaan tarkastella METSO-ohjelman kohteina koko maassa.

Lähteitä ja puroja on syytä tarkastella paikallisena verkostona ja hoitokohteina alueilla, joilla on runsaasti luonnontilaisia pienvesikohteita ja metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Ensisijaiset elinympäristöt:

  • Lampien ja pienten järvien ketjujen sekä niitä yhdistävien purojen elinympäristöverkoston rantametsät
  • Lähteiköt lähimetsineen
  • Norojen, pienten uomien ja purojen lähimetsät
  • Soistuneet, pohjavesivaikutteiset ja tihkupintaiset metsät
  • Pienvesien lähimetsät joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lajien elinvoimaisia esiintymiä

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

  • Pienvesiympäristöt ja pohjavesivaikutteiset metsät jotka soveltuvat kunnostus- ja luonnonhoitokohteiksi, etenkin suojelualueiden lähialueilla tai alueilla, joilla voidaan muodostaa METSO-elinympäristöverkosto.
  • Talousmetsissä monimuotoisuuden turvaamiseksi kunnostettavat pienvesien lähialueet.