Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua

METSO on vapaaehtoista suojelua

METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus.

Ohjelmassa lisätään metsäisten suojelualueiden ja ympäristötukikohteiden määrää sekä tehdään luonnonhoitotöitä talousmetsissä ja suojelualueilla. Tavoitteena on varmistaa, että koko Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja harvinaistuneet metsälajit voivat elää.

METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita. Tällaisia metsäisiä elinympäristötyyppejä on arvioitu olevan kymmenen erilaista. METSO-ohjelmassa monimuotoisuutta turvataan myös luonnonhoidolla, jota käytetään elinympäristöjen luonnonarvojen parantamiseen.

METSO on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Periaatepäätöksestä käyvät ilmi ohjelman tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet.

Ohjelman keskeisiä toteuttajia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Suomen metsäkeskus sekä Metsähallitus. Metsäsektorin toimijat kuten MTK, metsänhoitoyhdistykset ja metsäteollisuusyritykset sekä luonnonsuojelujärjestöt ja Suomen Kuntaliitto ovat mukana yhteistyössä.

Suojelun ja luonnonhoidon kustannukset korvataan  

Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-ohjelmaan ottamalla yhteyttä joko paikalliseen Suomen metsäkeskuksen alueyksikköön tai ELY-keskukseen. Asiantuntija arvioi paikan päällä metsän soveltumisen METSO-ohjelmaan sen sisältämien elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden perusteella.

Alueiden valinta perustuu METSO-ohjelman luonnontieteellisiin valintaperusteisiin. Lisäksi voidaan tarkastella alueiden sosiaalisia merkityksiä kuten virkistys- ja monikäyttöä sekä maisema- ja kulttuuriarvoja. Alueen valintaan vaikuttaa myös se, kuinka lähellä se sijaitsee nykyisiä suojelualueita. Pinta-alaltaan laajat, useita elinympäristöjä sisältävät alueet ovat aina haluttuja METSO-ohjelmaan.

Jos tarjottu metsä soveltuu METSO-ohjelmaan, maanomistaja tekee päätöksen turvaamiskeinosta ja valtio korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita puuntuotannon tulonmenetyksistä aiheutuu.  Luonnonhoito on metsänomistajalle ilmaista.


Apua metsäluonnon hoitoon


Talousmetsien METSO-kohteissa luonnonhoito suunnitellaan ja toteutetaan luonnonhoitohankkeena. Hoito voi olla tarpeellista esimerkiksi lehdoissa tai harjurinteillä. Kunnostuksen kohteena voi myös olla luonnonarvoiltaan heikentynyt lähde, puro tai suo.

Luonnonhoitoa tehdään myös luonnonsuojelualueilla. Metsähallituksen luontopalvelut vastaavat valtion omistamien suojelualueiden ennallistamisesta ja luonnonhoidosta. Yksityisillä suojelualueilla suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä maanomistajan kanssa.

Koulutusta, yhteistoimintaa ja tutkimusta

METSO-ohjelmassa tehdään lisäksi metsien suojelutavoitteita tukevaa viestintää, koulutusta, tutkimusta, luonnonhoidon kehittämistä sekä pyritään parantamaan metsänomistajien sekä ympäristö- ja metsäsektorien välistä yhteistyötä.