Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Toteuttajat » Toteuttajat

Toteuttajat

METSOa toteutetaan ympäristö- ja metsäalan organisaatioiden yhteistyönä.

Tutustu METSOn toteuttajien työhön.


Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö

Ympäristöministeriö vastaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa METSO-ohjelman rahoituksesta, koordinoinnista ja seurannasta. Ministeriöt suunnittelevat ja koordinoivat myös yhteistoiminnassa METSOon liittyvän valtakunnallisen viestinnän.

Ympäristöministeriö ohjaa ELY-keskuksia, Metsähallituksen luontopalveluita ja Suomen ympäristökeskusta METSO-ohjelman toteutuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla ovat Suomen metsäkeskuksen, Tapion, Metsähallituksen metsätalouden ja Metsäntutkimuslaitoksen  METSO-toimenpiteiden ohjaus.

ELY-keskukset

ELY-keskukset ottavat vastaan metsänomistajien tarjouksia METSO-kohteiksi sekä neuvovat metsänomistajia METSO-asioissa.  ELY-keskus arvioi METSO-kohteet ja tekee sopimukset niin pysyvästä kuin määräaikaisesta suojelusta sekä yksityisten metsänomistajien että yhteisöjen (yritykset, kunnat, seurakunnat) kanssa.
Lue lisää ELY-keskuksen nettisivuilta: www.ely-keskus.fi tai ota yhteyttä oman alueesi ELY-keskuksen METSO-vastaavaan.


Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus tarjoaa METSO-palveluja yksityisille metsänomistajille, mukaan lukien yhteismetsät. Se vastaa määräaikaisten ympäristötukisopimusten toteuttamisesta ja metsäluonnonhoidon suunnittelusta.
Lue lisää: Metsäkeskuksen nettisivut, www.metsakeskus.fi  tai ota yhteyttä metsäkeskuksen METSO-yhdyshenkilöihin.


Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE seuraa METSO-ohjelman toteutumista ja osallistuu monin tavoin ohjelman kehittämiseen. SYKEn asiantuntijat tuottavat tietoa METSOn tueksi esimerkiksi suojelun elinympäristökohtaisen toteuttamisen sekä luonnonhoidon ja ennallistamisen osalta. SYKEssä koordinoidaan ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeita. Näihin kuuluu esimerkiksi puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma PUTTE. Lue lisää: SYKEn METSO-sivut. Lisätietoa PUTTE-ohjelmasta.


Metsähallitus

Metsähallitus toteuttaa METSO-ohjelmaa valtion talousmetsissä ja luonnonsuojelualueilla. Suojelualueilla kerätään tietoa luontotyypeistä ja lajeista alueiden hoidon ja käytön suunnitteluun sekä tehdään monimuotoisuutta turvaavia ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia. Metsähallitus hoitaa myös yksityisten luonnonsuojelualueita yhteistyössä maanomistajien kanssa. Valtion talousmetsissä monimuotoisuutta edistetään Metsähallituksen ympäristöoppaan ja alue-ekologisen suunnittelun periaattein.
Lue lisää Metsähallituksen nettisivuilta www.metsa.fi. METSO-toimista kertovat sivut ovat: www.metsa.fi/metso.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa METSO-ohjelman seurantaa. Lukessa toimivat METSO-tutkimushankkeet tuottavat ohjelman kehittämistä varten ajantasaista tietoa mm. METSO-elinympäristöistä, toimenpiteiden ja ohjauskeinojen vaikutuksista, metsänomistajien ja muiden toimijatahojen näkemyksistä sekä erilaisten metsänkäsittelymallien mahdollisuuksista turvata metsälajiston monimuotoisuutta talousmetsissä. Lue lisää.


Sidosryhmät


METSOssa on mukana suuri joukko sidosryhmiä, joiden aktiivisuus on METSOn toteutuksen edellytys. Tutustu eri sidosryhmien rooliin METSOssa.

MTK

MTK seuraa METSO-ohjelman toteutumista ja osallistuu ohjelman kehittämiseen mm. ohjelman valtakunnallisessa seurantaryhmässä. MTK viestii metsänomistajille METSO-ohjelmasta ja sen tarjoamista vaihtoehdoista sekä osallistuu ohjelman yhteisten viestintätoimien suunnitteluun. MTK kehittää metsänomistajaorganisaation (metsänomistajien liitot ja metsänhoitoyhdistykset) valmiuksia toteuttaa METSO-ohjelmaa.


Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset  (mhyt) neuvovat maanomistajia kaikissa METSO-ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Mikäli METSO-sopimus kiinnostaa maanomistajaa, selvittävät mhyt kohteen luonto- ja puustoarvot. Metsänhoitoyhdistykset kuvaavat eri sopimusvaihtoehtojen vaikutuksia maanomistajien  suojelukorvaukseen ja maankäyttöön. Maanomistajan valinnan mukaan mhyt valmistelevat tarjouspaperit ELY- tai metsäkeskukselle. Metsänhoitoyhdistysten työn myötä METSO-markkinoille saadaan kohteita tehokkaasti ja maanomistajalähtöisesti.

Tapio Oy kehittää yksityismetsissä METSO-ohjelman keinoilla tehtävää luonnonhoitoa yhdessä Suomen metsäkeskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tapio Oy vie luonnonhoitoa koskevaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta käytäntöön tekemällä selvityksiä sekä tuottamalla metsäalan toimijoille suunnattuja koulutuksia ja koulutusmateriaaleja. Tapion toiminta METSO-ohjelmassa perustuu maa- ja metsätalousministeriön tilaamien valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden toteutukseen.

Vuosina 2014-2016 Tapion koordinoimat hankkeet ovat Kasvua ja vaikuttavuutta METSO luonnonhoitoon sekä Luontomatkailu ja METSO.

Kuntaliitto

Kuntaliitto välittää METSO-prosessiin kuntien näkemykset ja tarpeet ja vastaavasti tiedottaa kunnille METSO-ohjelmasta. Kuntaliitto tuo kuntien näkemyksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Liiton päätehtävät ovat kuntien ja niiden yhteistyöorganisaatioiden edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen. Liiton jäseniä ovat kaikki Suomen kaupungit ja kunnat. Nettisivumme on www.kunnat.net.

Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry seuraa METSO-ohjelman toteutumista ja osallistuu ohjelman kehittämiseen METSOn seurantatyöryhmässä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyhtiöiden omistamista metsiä noin tuhat hehtaaria on suojeltu tai on mukana suojeluprosessissa. Jäsenyhtiöt osallistuvat aktiivisesti METSOn erilaisiin luonnonhoitohankkeisiin. Metsäteollisuus edistää vapaaehtoista metsien suojelua ehdottamalla metsänomistajille suojeluvaihtoehtoa siihen sopivilla kohteilla hakkuiden sijaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto, SLL toimii paikallistasolla yhteistyössä metsänomistajien ja ELY-keskusten kanssa edistäen METSO-ohjelman käytännön toteutusta. Liiton paikallistoimijat tarjoavat vapaaehtoistyönä mm. METSO-selvityksiä ja useilla piireillä on valmistelusopimusten tekoon sopimus ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi SLL pyrkii edistämään METSO-ohjelman valtakunnallista toteutumista yhdessä viranomaisten ja metsäalan toimijoiden kanssa sekä puolustaa METSO-ohjelman rahoitusta yhdessä muiden järjestöjen, kuten MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n kanssa. Tutustu mitä teemme METSO-yhteistoimintaverkostoissa: Lajit/kuukkeli, Ympäristökasvatus/koulumetsät.

WWF Suomi

WWF Suomi osallistuu METSO-ohjelman toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen ympäristöministeriön vetämässä työryhmässä. WWF viestii METSO-ohjelman mahdollisuuksista ja neuvoo suojelusta kiinnostuneita metsänomistajia. WWF tekee yhteistyötä monien toimijoiden kanssa METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja Etelä-Suomen metsien suojelun edistämiseksi.  WWF myös koordinoi puustoisten perinneympäristöjen hoidon METSO-yhteistoimintaverkostoa.


Natur och Miljö

Natur och Miljö är en svenskspråkig miljöorganisation som tillsammans med sina lokalföreningar främjar skydd av skogsnaturens biologiska mångfald och hållbart skogsbruk. Natur och Miljö marknadsför Metsoprogrammet till både privata skogsägare och samfund (främst kommuner och församlingar) och hjälper till att kartera naturvärden i skogar. Natur och Miljö har publicerat svenskspråkiga handböcker om naturinventering och skogsvård i samfundsskogar. Natur och Miljö medverkar i den nationella uppföljningsgruppen för Metso-programmet och i regionala grupper. Våra websidor.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

SLC följer med verkställandet av METSO-programmet och deltar i utvecklingen av programmet bl.a. genom den nationella uppföljningsgruppen för METSO-programmet. SLC informerar svenskspråkiga skogsägare om METSO-programmet och vad det innebär för skogsägare. SLC:s webbsidor.