Hae:

11.06.2010 | UPM-Kymmene panostaa metsien monimuotoisuuden vaalimiseen

Säästöpuuryhmän poltto
Myös paperiyhtiöt ovat oivaltamassa kestävän kehityksen laajat ulottuvuudet. UPM–Kymmene on laatinut oman kansainvälisen monimuotoisuusohjelmansa, jonka yksi kansallisesti merkittävä työkalu on METSO –ohjelma.

   -  Ympäristölliset ja taloudelliset intressit voidaan nyt aidosti laittaa samaan koriin, kertoo UPM-Kymmenen metsäympäristöjohtaja Timo Lehesvirta.

Lehesvirta kertoo yhtiön olleen mukana METSOssa jo sen pilottivaiheessa. Valtion jälkeen toiseksi suurimpana suomalaisten metsien omistajana UPM-Kymmenellä on Lehesvirran mukaan oma vastuunsa metsiemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. UPM-Kymmene on METSOssa mukana esimerkiksi seitsemästä yhteistoimintaverkostohankkeesta neljässä: luonnonhoitoa liekillä-, kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana-, männikkömetsät ja rantojen raidat sekä rupilisko huippumallina –hankkeissa.

Lisäksi UPM Silvesta kehittää säästöpuuryhmien polttomenetelmiä osana METSO -ohjelmaa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt yhtiölle 40 000 euroa tukea hankkeeseen, jonka katsotaan tukevan myös METSOn tavoitteita. Osana monimuotoisuusohjelmaansa UPM-Kymmene on jo useamman vuoden ajan kehittänyt uusia polttomenetelmiä paloalueiden lajiston turvaamiseksi.

METSOn suhteen UPM-Kymmenellä on Lehesvirran mukaan kolme päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on uuden toimintakulttuurin vakiinnuttaminen eli ajatus siitä, että luonnonsuojelu kuuluu kaikille ja on luontainen osa toimintaa niin UPM-Kymmenellä kuin sen sidosryhmilläkin. Toinen tavoite on luonnonsuojelun kustannustehokkuus. Kolmas tavoite on ekologisen tiedon ja metsäosaamisen yhdistäminen.  Erityisesti kaksi jälkimmäistä kaipaavat Lehesvirran mukaan vielä huomiota.

Monimuotoisuus on niin laaja käsite, että sitä on vaikea hallita. Niinpä UPM-Kymmenen ohjelmassa on kuusi toimintaa helpottavaa pääväylää, jotka ovat (1) luontaiset puulajit, (2) lahopuu, (3) arvokkaat elinympäristöt, (4) metsien rakenne, (5) vesiekosysteemit ja (6) luonnonmetsät.  Ohjelmassa on asetettu pääaiheisiin perustuvat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Tutkimus on siis tärkeä osa ohjelmaa. Samat lähtökohdat ovat käytössä eri puolilla maailmaa UPM-Kymmenen omistamissa metsissä ja tekemässä puunhankinnassa. Suomessa monimuotoisuuden suojelu ja sääntely on Lehesvirran arvion mukaan vahvalla pohjalla, mutta vertailu on vaikeaa, koska metsätalouden luonne vaihtelee suuresti eri maissa.

Monimuotoiset metsät mahdollistavat taloudellisenkin kestävyyden

UPM-Kymmenellä on puhtaasti suojeluun varattua metsää Suomessa peräti 20 000 kohteessa, mutta Lehesvirran mukaan tärkeintä on talouskäytössä olevien metsien kestävä käyttö ja metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Tämä on myös METSO –ohjelman tärkeä tavoite. UPM-Kymmene pyrkii myös kansainvälisesti edistämään metsienkäytön parhaita käytäntöjä monimuotoisuuden näkökulmasta.

   - On vanhakantaista ajatella, että taloudellista hyvää voitaisiin metsissä tuottaa huomioimatta metsien monimuotoisuutta ja ekologista hyvinvointia. Monipuolinen metsä tuottaa myös taloudellisesti paremmin pitkällä aikavälillä. Yhden puulajin metsät eivät ole enää edes puuntuotannollisesti tavoiteltavia. Monet nuoret metsät ovatkin sekametsiä.

Kun UPM-Kymmene 1990 luvun lopussa käynnisti monimuotoisuusohjelmansa, oli se vielä uutta ja herätti sidosryhmien keskuudessa ihmetystä. Lehesvirta kertoo, että henki on kuitenkin ollut koko ajan positiivinen ja hyviä kumppanuuksia on syntynyt monissa hankkeissa ja erilaisten toimijoiden kesken.

Esimerkiksi METSO –ohjelman luonnonhoitoa liekillä –hankkeeseen on Lehesvirran mukaan saatu osallistumaan myös sellaisia metsänomistajia, jotka eivät ole perinteisesti olleet luonnonsuojelullisten arvojen puolestapuhujia. Myös UPM-Kymmenen oma, jo vuosia kestänyt palohanke on poikinut uutta toimintakulttuuria ja yhteistyötä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, vapaaehtoisuus ja osallistaminen innostavat uudenlaiseen yhteistoimintaan monimuotoisen luonnon puolesta.

Lisätietoja:

Metsäympäristöjohtaja Timo Lehesvirta, UPM-Kymmene, etunimi.sukunimi@upm.com, p. 0400 752 212

Lue lisää UPM-Kymmenen metsien monimuotoisuusohjelma

Tutustu myös: UPM-Kymmene metsäsivusto

Lue lisää myös METSO-yhteistoimintahankkeista: Luonnonhoitoa liekillä, Kuukkeli metsäluonnon monipuolistajana sekä Männikkometsät ja rantojen raidat.