Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Luonnonhoitoa liekillä

Luonnonhoitoa liekillä

Hanke on päättynyt vuonna 2012.

Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksen vetämän Luonnonhoitoa liekillä hankkeen tavoitteena on synnyttää edellytykset toimintakulttuuriin, jossa metsänomistajat ja muut toimijat omaksuvat hallitun tulenkäytön eli kulotuksen osaksi metsäluonnonhoitoa. Hankkeessa pyritään tarjoamaan alueen metsänomistajille monipuolisia kulotukseen liittyviä luonnonhoitopalveluja ja tuomaan tietoa METSO ohjelman vaihtoehdoista.

Paloympäristöissä elää ekologialtaan ja elinympäristövaatimuksiltaan erilaisia lajeja, joista osa on uhanalaisia. Putkilokasveissa, kotelosienissä, kääväkkäissä, kovakuoriaisissa, luteissa ja perhosissa on useita lajeja, joiden tiedetään suosivan paloelinympäristöjä. Suomessa paloympäristöjen lajit ovat taantuneet luonnonpalojen vähyydestä ja niiden tehokkaasta torjunnasta johtuen. Myös paahdeympäristöjen,kuten harjujen aurinkoisten ja kuivien valorinteiden, määrä ja laatu ovat heikentyneet. Paahdeympäristöjen ominaispiirteisiin ovat vaikuttaneet myös metsänkäsittelytoimet ja ilmakehästä tuleva typpilaskeuma. Karjan metsälaidunnuksen loppuminen on edistänyt paahdeympäristöjen umpeenkasvua.

Kulotusten ekologisen vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää lisätä kulotustoimintaa paloympäristölajien ydinalueilla sekä edistää kulotuskäytäntöjen ja -osaamisen kehittymistä. Hankkeen aikana metsäyhtiöt toteuttavat luonnonhoidollisia kulotuksia omilla maillaan. Yksityismailla hankkeeseen osallistuminen perustuu metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Luonnonhoidolliset kulotukset toteutetaan luonnonhoidonhankkeina, jolloin neuvonta, suunnittelu ja mahdolliset toimenpiteet ovat metsänomistajalle maksuttomia. Kulotuskohteiksi etsitään arvokkaita paahde-elinympäristöjä ja säästöpuuryhmiä. Etelä-Karjalassa hallitun tulenkäytön lisäämistä voidaan pitää ekologisesti perusteltuna Venäjän laajojen metsäpaloalueiden läheisyydestä johtuen.

Yhteistoimintaverkostohankkeen yhteistyötahot ovat Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti, Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala, Pro-Agria Etelä-Karjala, Etelä-Karjalan ammattioppilaitos, Tornator, UPM Metsä ja urakoitsijat.

Lisätietoja
Metsätalouspäällikkö Seppo Repo, Kaakkois-Suomen Metsäkeskus, p. 0400 715990, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Luonnonhoidonneuvoja Maarit Partanen, Kaakkois-Suomen Metsäkeskus, p. 040 164 8819, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi