Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Riistaa reunoilta - METSO-yhteistoimintaverkostohanke

Riistaa reunoilta - METSO-yhteistoimintaverkostohanke

Hanke on päättynyt 2013.

Suomen riistakeskuksen koordinoiman Riistaa reunoilta -METSO-yhteistoimintaverkostohankkeen tavoitteena on kehittää metsäelinympäristöjen reuna-alueiden luonnonhoitoa erityisesti riistan elinolot huomioiden. Hankkeessa keskitytään metsäelinympäristöön rajautuvien vaihettumisvyöhykkeiden hoitoon.


Vaihettumisvyöhykkeellä tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reunavyöhykettä, jossa on molempien alueiden piirteitä, esimerkiksi metsään rajautuvien peltojen ja vesistöjen reunalla, suon ja kankaan reunalla, lehdoissa tai perinnebiotoopeissa. 
Vaihettumisvyöhykkeet ovat metsäkanalintujen tärkeimpiä poikastuottoalueita ja niillä on tärkeä merkitys myös muun riistan elinympäristöinä.  Luonnon monimuotoisuuden lisäämisen ohella vyöhykkeillä on myös tärkeä merkitys maisemassa, tulvasuojelussa ja ojitusalueiden ravinne- ja kiintoaineshuuhtoumien pysäyttämisessä.

Riistaa reunoilta -hankkeessa pilotoidaan vaihettumisvyöhykkeiden luonnonhoitoa, luodaan koulutusmateriaalia ja edistetään luonnonhoidon kustannustehokkuutta virkistyskäyttömahdollisuuksien kytköksien kautta. Hankkeen aikana kerätystä materiaalista ja perustetuista mallikohteista saaduista kokemuksista tuotetaan ohjeet ja koulutuspaketti vaihettumisvyöhykkeiden hoidosta.

Tavoitteena on laajentaa erityisesti metsästäjien luonnonhoitoinnokkuutta ja saada aikaan metsästäjien, metsänomistajien ja metsätalouden eri organisaatioiden omaehtoinen halu ja osaaminen hoitaa vaihettumisvyöhykkeitä paremmin.
Vaihettumisvyöhykkeiden luonnonhoidon toteutusta ideoidaan ja kehitetään metsänomistajille käyttöönotettavaksi hankeryhmän työpajoissa, alueellisissa verkostoissa ja vaihettumisvyöhykkeiden luonnonhoito-seminaarissa. 

Hankkeessa on mukana laaja ja innostunut yhteistyöverkosto, johon kuuluu Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsähallitus, Rannikon, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskukset (Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt 1.1.2012 alkaen), Länsi-Suomen metsänomistajaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Metsäliitto-konserni sekä joukko hankkeesta innostuneita maanomistajia aina Kokkolan ja Oulun kaupunkia myöten.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoa:
Marko Svensberg, Suomen riistakeskus p. 040 557 3827, etunimi.sukunimi@riista.fi

Lue lisää Suomen Riistakeskuksen tiedotteesta.