Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Ilmastonmuutos metsässä - Rupilisko huippumalliksi

Ilmastonmuutos metsässä - Rupilisko huippumalliksi

Hanke on päättynyt 2013.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vetämässä Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi -hankkeessa pyritään turvaamaan rupiliskon esiintymispaikkoja luonnonhoidon, ennallistamisen ja kestävämmän metsäsuunnittelun keinoin.

Ilmastonmuutos on elinympäristöjä halkovien ja hävittävien hakkuiden sekä ojitusten ohella uusi uhka myös rupisliskolle. Laji kärsii lisääntymis- ja toukkavaiheen elinympäristöinä toimivien lampien kuivumisesta lumimäärien vähenemisen ja kuivien kesien vuoksi. Leudot talvet myös häiritsevät rupiliskojen horroksen laatua. Kovina pakkasjaksoina maa taas on lumipeitteen vähenemisestä johtuen liian ohut suojaamaan liskoja paleltumiselta.

Luonnonsuojelulain lajisuojelupykälät turvaavat rupiliskon esiintymispaikat suoranaiselta hävittämiseltä ja heikentämiseltä. Lajin säilymiseksi tarvitaan kuitenkin myös aktiivisia maa- ja vesielinympäristön hoitotoimia. Näitä pyritään toteuttamaan yhteistoimintaverkostossa METSO- ohjelman keinovalikoimaa laajasti hyödyntäen. Turvaamalla rupiliskolle tärkeitä pienvesi- ja kosteikkoverkostoja monimuotoisine lähimetsineen edistetään samalla myös laajemmin METSO-ohjelman monimuotoisuustavoitteita.

Tavoitteena on myös lisätä tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista rupiliskoa esimerkkinä käyttäen. Verkostoituminen erilaisten oppilaitosten kanssa onkin aloitettu jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yliopistoyhteistyöllä pyritään edistämään aihepiirin tutkimusta ja vuorovaikutusta tutkijoiden sekä erilaisten toimijoiden välillä.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä metsätalouden toimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita maanomistajien ohella ovat metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistykset. Metsäkeskuksen kautta maanomistajat voivat osallistua luonnonhoitohankkeisiin, joissa parannetaan rupiliskon elinympäristöjen laatua. Elinympäristöjen hoito pyritään kytkemään kustannustehokkaasti tilojen muuhun metsänhoitoon.

Hankealue on Tohmajärven ja Kolvananuuron välisellä vaara-alueella Öllölän, Heinävaaran ja Hautajärvensalon seuduilla. Vaarajakso on maakunnassa keskeisessä asemassa METSO-ohjelman alueellisessa kohdentamisessa. Hankealueen maanomistajien tarjoamia pienvesien lähimetsiä ja muita rakennepiirteiltään monipuolisia metsiä ja kosteikoita voidaankin perustaa myös yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi tai hankkia niitä valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin osana METSO-ohjelman alueellista toteuttamista.

Lisätietoja

Lue lisää hankkeen tiedotteesta.

Luonnonsuojelupäällikkö Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 040 827 5475, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvassa rupiliskokoiras. Kuvaaja Ville Vuorio.