Hae:
Etusivu » Hyvä metsänomistaja, » Esimerkkilaskelma METSOn rahakorvauksesta

Esimerkkilaskelma METSOn rahakorvauksesta

METSO on mahdollisuus suojella metsää taloudellista korvausta vastaan. Kiinnostavatko raha ja korvauksen taso sinua, puntaroitko eri vaihtoehtojen välillä? Tutustu eri vaihtoehtoihin!

METSO-asiantuntija, ympäristöministeriön ylitarkastaja Esa Pynnönen teki kuvitteellisen, mutta ihan mahdollisen esimerkin viiden hehtaarin suuruisesta metsätilasta Keski-Suomessa. Hän laski korvauksen tasot kolmen eri METSO-vaihtoehdon kautta ja teki vertailun puukauppaan. Vaihtoehdot ovat: metsän myynti valtiolle suojeluun, yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen rauhoittaminen 20 vuoden ajaksi.
Puustomäärät arvioidaan jokaisella  kohteella erikseen.

Metsä on METSOn valintaperusteiden mukaista, runsaslahopuustoista kangasmetsää, jossa kasvaa sekapuustoa keskimäärin 250 m3/ha. Puusto on noin 80-vuotiasta.

Puuston määrä (m3)
 mäntytukki  260
 kuusitukki  300
 koivutukki  185
 mäntykuitu  115
 kuusikuitu  75
 koivukuitu  190
 muu kuitu
 125
 Yhteensä  1250 m3METSO-kohteilla puuston arvo määritetään pitemmän jakson, tässä esimerkissä kolme vuoden keskiarvona, millä tasataan puumarkkinoille tyypillistä kantohintojen vaihtelua. Metsäntutkimuslaitos kerää tietoa kantohinnoista alueellisesti. Alueen keskimääräiset kantohinnat tarkastelujaksolla olivat (€/m3):
 mäntytukki  53,9 €
 kuusitukki  54,2 €
 koivutukki  41,7 €
 mäntykuitu  15,2 €
 kuusikuitu  18,2 €
 koivukuitu  15,0 €
 muu kuitu
 10 €

Huom! Edellä esitetyt luvut ovat esimerkinomaisia. Puustomäärät selvitetään jokaisen kohteen osalta erikseen. Puun hinnat vaihtelevat alueellisesti ja viiveellä markkinahintojen muutosten mukaan.
 
 Kuvat aidosta METSO-kohteesta, jossa on vähemmän mäntyä, mutta puuston ikä sama kuin esimerkkilaskelmassa. Kuvat: Kimmo Syrjänen.

I Alueen myynti luonnonsuojelutarkoituksiin: 38 000 euroa
Kohde sijaitsee jo valtion omistuksessa oleva suojelualueen naapurissa ja maanomistaja päättää myydä kohteen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. ELY-keskus tekee kohteesta hinnoittelulaskelman alueen metsätalousarvoon perustuen:

 puuston bruttoarvo (määrä x yksikköhinta)
 45 202 €
 maapohjan arvo (5 ha x 400 €/ha)
   2 000 €
 kokonaisarvon korjaus (-20 %)
 -9 440 €
 kohteen laskennallinen kauppahinta
 37 761 €


Maanomistaja ja ELY-keskus sopivat maakaupan 38 000 eurolla.
Kohteen arvo määritetään ns. summa-arvomenetelmällä, jossa metsän eri omaisuusosien arvot, esimerkissä puusto ja maapohja, lasketaan yhteen ja niiden summa-arvoon tehdään ns. kokonaisarvon korjaus. Kokonaisarvon korjauksella poistetaan mm. verotuksen ja metsätalouden kulujen osuus. Korjauskertoimen suuruus vaihtelee kohteittain, ollen usein 15–30%. Kertoimen suuruuteen vaikuttaa kohteen metsätaloudelliset arvot mm. hakkuumahdollisuudet, korjuuolosuhteet ja alueen sijainti.

II Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen: 36 160 euroa
Jos maanomistaja haluaa jättää alueen omistusoikeuden itselleen, mutta suojella alueen korvausta vastaan, vaihtoehto on yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen.
Korvaus muodostuu seuraavasti:
 puuston bruttoarvo (määrä x yksikköhinta)
 45 202 €
 
 kokonaisarvon korjaus (-20 % )
 -9 040 €
 
 Rauhoituskorvaus  36 160 €
 

Rauhoitusmääräyksissä kielletään mm. puuston käsittely. Erona ensimmäiseen vaihtoehtoon on omistusoikeus maahan: maapohjan hintaa ei korvata, jos alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue.

III Alueen rauhoittaminen 20 vuoden määräajaksi: 14 000 euroa
Maaomistaja voi tehdä kohteelle myös 20 vuoden määräaikaisen suojelusopimuksen. Korvaus määritetään Metsäntutkimuslaitoksen kehittämällä SuojeluMotti-ohjelmistolla, joka laskee suojelusta aiheutuvan taloudellisen menetyksen verrattuna metsätaloudellisesti edullisimpaan käsittelyvaihtoehtoon, joka METSO-kohteilla on usein uudistushakkuu.

Korvaus muodostuu mm. puuston optimaalista hitaammasta kasvusta sekä pääoman sitoutumisesta, kun päätehakkuu viivästyy. Määräaikaisen rauhoituskorvauksen suuruus riippuu kohteen ominaisuuksista ja se voi niistä riippuen vaihdella melko paljon eri alueilla.

SuojeluMotti-ohjelmistolla määritetty korvaus (4 %:n tuottovaatimuksella) esimerkkikohteen määräaikaisesta 20 vuoden suojelusta on 14 000 euroa.

Vertailu puukauppaan:
Edellä on esitetty suojeluvaihtoehdot, mutta maanomistajalla on luonnollisesti mahdollisuutena myös alueen uudistushakkuu. Hakkuutulona hän voisi saada esimerkkilaskelman mukaisen puuston bruttoarvon, 45 202 euroa. Hakkuun jälkeen hän joutuu kuitenkin tekemään metsäuudistamistyöt ja maksamaan puhtaasta tulosta veroa pääomatulojen verokannan, 30 %:n mukaisesti.

Puukauppaan verrattuna esimerkiksi yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen tuottaa verojen ja kulujen jälkeen maaomistajalle enemmän tuloja. Toisaalta maanomistaja menettää tulevina vuosikymmeninä kertyvät hakkuutulot.

Johtopäätökset:
METSO on maanomistajalle taloudellisesti kannustava vaihtoehto ja runsaasti luonnonarvoja sisältävä metsä on aito vaihtoehto puukaupalle. Esimerkki osoittaa että jos metsässä on paljon puuta, ei ole suurta eroa myykö alueen suojeluun vai perustaako sinne yksityisen suojelualueen.

Pysyvä suojelu eli maan myyminen valtiolle tai yksityisen suojelualueen perustaminen, tuottaa maanomistajalle esimerkkikohteella selvästi suuremman korvauksen kuin määräaikainen suojelu. Suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita.

METSO-kohteen arviointi on maanomistajalle maksutonta. ELY-keskuksen tarjous ei velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä metsänomistajan yhteydenottolomakkeella jo tänään.