Hae:
Etusivu » Hyvä metsänomistaja, » METSOn vaihtoehdot

METSOn vaihtoehdot

METSO-ohjelman tarjoamat vaihtoehdot metsänomistajalle ovat pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu ja metsäluonnonhoito. Sopiva vaihtoehto löydetään yhdessä metsänomistajan kanssa alueen luonnonarvojen ja metsänomistajien tavoitteiden pohjalta.

Pysyvä suojelu

Kun metsäalue suojellaan pysyvästi, se on poissa metsätalouskäytöstä, mutta esimerkiksi jokamiehenoikeuksia suojelu ei yleensä rajoita.

Metsän pysyvän suojelun vaihtoehtoja on kolme:

1. Yksityisen suojelualueen perustaminen soveltuu metsänomistajille, jotka haluavat säilyttää alueen omistuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa alueen luonnonhoitoon. Alueen rauhoitusmääräykset ja korvaus sovitaan maanomistajan ja ympäristöviranomaisen kesken, minkä jälkeen suojelualueesta tehdään rauhoituspäätös.

2. Alueen myyminen valtiolle
on vaihtoehto niille, jotka haluavat luopua suojeltavasta kohteesta kokonaan. Kaupan kohteena voi olla koko metsätila tai erillinen määräala. Metsähallitus vastaa valtion metsien hallinnasta ja voi tehdä suojelualueilla luonnonarvoja parantavia hoitotoimenpiteitä.

3. Alueen vaihto valtion maahan on sopiva vaihtoehto metsänomistajille, jotka haluavat suojella kohteen, mutta jatkaa toisaalla metsätalouden harjoittamista. Vaihtomaiden saatavuus vaihtelee maan eri osissa.

Määräaikainen suojelu

Määräaikaisen suojelun vaihtoehtoja on kaksi:

1. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen ympäristötukisopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.  Tyypillisiä ympäristötukikohteita ovat esimerkiksi metsälain suojaamat arvokkaat elinympäristöt, jotka voidaan tuen avulla turvata lain antamaa suojaa laajempina kokonaisuuksina. Myös muita luonnonarvoiltaan merkittäviä METSO-ohjelman elinympäristöjä voidaan perustaa ympäristötukialueiksi.

2. Luonnonsuojelulain nojalla toteutettavan määräaikaisen suojelujakson pituus määritellään kohteen luonnonarvojen ja maanomistajan toiveiden perusteella. Pisimmillään se voi olla 20 vuotta. Määräaikaisen luonnonsuojelualueen perustaminen soveltuu kohteille, joiden luonnonarvot muuttuvat verrattain nopeasti.

Metsäluonnonhoito

Luonnonhoito voi olla luonnonarvojen ylläpitämistä, lisäämistä tai metsän palauttamista luonnontilaisemmaksi. Luonnonhoitotyöt suunnitellaan yhdessä Suomen metsäkeskuksen asiantuntijan ja metsänomistajan kanssa eikä metsänomistajalle aiheudu hoidosta kuluja. Luonnonarvoja voidaan kehittää esimerkiksi seuraavilla kohteilla:

•    Hoitoa tarvitsevat lehdot (esim. jalopuu- tai lehtipuuvaltaiset lehdot)
•    Vesitaloudeltaan muuttuneet pienvedet (lähteet ja purot)
•    Ojitetut korvet, letot ja muut rehevät puustoiset suot
•    Harjujen paahdeympäristöt
•    Puustoiset perinneympäristöt

Yhteistoimintaverkostot

Metsänomistajana voit myös osallistua yhteistoimintaverkostojen toimintaan. Verkoston avulla voit esimerkiksi pitää yllä metsämaisemaa, kehittää metsäsi virkistyskäyttöä tai edistää erilaisten metsäisten elinympäristöjen hoitoa.

Tutustu tarkemmin yhteistoimintaverkostoihin.

Kehen ottaa yhteyttä?

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) valmistelee sopimukset luonnonsuojelulain mukaisesta pysyvästä ja määräaikaisesta suojelusta.

Suomen metsäkeskus puolestaan palvelee Sinua kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen ympäristötuen ja luonnonhoidon tiimoilta. Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueesi ELY-keskuksen tai Metsäkeskuksen METSO-yhteyshenkilöön.

Voit myös täyttää metsänomistajan yhteydenottolomakkeen, jonka jälkeen metsäammattilaiset ottavat yhteyttä Sinuun.