Sök:
Hemsida » METSO-handlingsplanen

METSO-handlingsplanen

METSO är en handlingsplan för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna som erbjuder privata skogsägare möjlighet att skydda mångfalden i sin skog.

Målet är att säkerställa att det även fortsättningsvis växer sådana skogar i Finland, där också hotade och sällsynta arter kan leva. Man strävar efter att utöka arealen skyddad skog genom att välja objekt med mångsidiga naturvärden och vidta vårdåtgärder i skyddsområden och i nära anslutning till dem.

Genom METSO-handlingsplanen skyddas skogar som är värdefulla som arters livsmiljöer. Man uppskattar att det finns tio sådana skogbevuxna livsmiljöer i Finland. Vid behov finns det möjlighet att utveckla livsmiljöernas naturvärden genom vård och iståndsättning.

Skydd och naturvård är frivilligt

METSO, dvs. Handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2016 bygger på frivillighet. Skogsägaren har möjlighet att erbjuda sin skog som METSO-objekt. Skogen bedöms utifrån hurdan trädbevuxen livsmiljö den representerar samt hurdana för den biologiska mångfalden viktiga strukturella drag den har. Bedömningen grundar sig på naturvårdsbiologiska urvalskriterier och utförs på plats av en expert.

Om den erbjudna skogen godkänns som METSO-objekt, ersätter staten skogsägaren för kostnader som orsakas av naturvård och inkomstbortfall från virkesproduktion. Detta kallas handel med naturvärden.

Faktorer som påverkar valet av erbjudna områden är behovet av skydd för den livsmiljö som området representerar, och närheten till befintliga skyddsområden.

Hjälp med vård av skogsnatur

Med hjälp av METSO kan man dessutom bedriva aktiv naturvård. Forststyrelsen ansvarar för restaurering och naturvård i statsägda skyddsområden. Vid behov vidtar den motsvarande åtgärder även i privatägda skyddsområden.

I METSO-objekt belägna i ekonomiskogar planeras och genomförs aktiv naturvård som ett naturvårdsprojekt. Vård kan behövas till exempel i lundar eller på åsars solexponerade sluttningar. Målet för restaurering kan till exempel vara en källa eller en myr med försämrade naturvärden.